ประวัติความเป็นมา

                    อำเภอภักดีชุมพล  ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งกิ่งอำเภอภักดีชุมพลขึ้น เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2531 โดยแยกการปกครองออกมาจากอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิจำนวน 3 ตำบล 36 หมู่บ้าน(ปัจจุบันได้แยกเพิ่มอีก 1 ตำบลคือตำบลแหลมทอง รวมเป็น 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน โดยมีที่ตั้งที่ว่าการอำเภอและศูนย์ราชการอยู่ที่บ้านลาดชุมพล หมู่ที่ 1 ตำบลเจาทอง  ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอขึ้นเป็นอำเภอ  เมื่อปี พ.ศ. 2538  ทำให้กิ่งอำเภอภักดีชุมพล ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอภักดีชุมพล  ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2538 เป็นต้นมา

                   ที่มาของชื่ออำเภอภักดีชุมพลมาจากชื่อของพระยาภักดีชุมพล(แล) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ สืบเนื่องจากการเล่าขานต่อกันมาว่าเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2366 ขุนภักดีชุมพล (บรรดาศักดิ์ในขณะนั้น) ได้จัดกำลังพลมาขุดทองที่ร่องภูขี้เถ้า บริเวณลำห้วยชาด ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาพญาฝ่อ และได้ทองคำเป็นจำนวนมาก  ซึ่งในขณะขุดทองนั้นบังเอิญพบทองคำก้อนใหญ่ก้อนหนึ่ง  น้ำหนักโดย ประมาณ 1 ชั่ง กลิ้งลงมา  จากลักษณะการกลิ้งลงมาเช่นนี้ ภาษาอีสานเรียกว่า "กลิ้งโข่โหล่"  บริเวณที่ขุดทองนั้น จึงได้ชื่อว่า "บ่อโข่โหล่" ปัจจุบันอยู่ในท้องที่การปกครองของหมู่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเจียง  อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ  ขุนภักดีชุมพล (แล)  ได้นำทองคำที่ขุดได้ทูลเกล้าถวายเป็นเครื่องราชบรรณาการแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จึงได้รับการปูนบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ    ข้ามชั้นจากขุนเป็นพระยา พร้อมทั้งได้ยกหมู่บ้านที่ปกครองอยู่ให้เป็นเมืองโดยใช้ชื่อว่า "เมืองชัยภูมิ" และให้พระยาภักดีชุมพล (แล)  เป็นเจ้าเมืองคนแรก

                   เมื่อเลิกขุดทองแล้วมีไพร่พลบางส่วนไม่อพยพกลับภูมิลำเนา และได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามลำน้ำเจียง และให้ชื่อบ้านตั้งว่า "บ้านเจียง"  ตามชื่อลำน้ำ  ต่อมามีประชากรมากขึ้น  จากหมู่บ้านรวมกันเป็นตำบล  และเมื่อหลายตำบล จึงขอแยกเป็นกิ่งอำเภอ และอำเภอ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น  ประชาชนอำเภอภักดีชุมพลได้เห็นพ้องต้องกันใช้ชื่อบรรดาศักดิ์ของเจ้าพ่อพญาแลคือ “ภักดีชุมพล”  เป็นชื่ออำเภอเพื่อเป็นอนุสรณ์ยกย่องเชิดชูเกียรติพระยาภักดีชุมพล(แล) และเป็นศิริมงคล สร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่สืบต่อไป

แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล จำนวน 47 หมู่บ้าน
1.ตำบลวังทอง มี 13 หมู่บ้าน

2.ตำบลเจาทอง มี 14 หมู่บ้าน

3.ตำบลแหลมทอง มี 9 หมู่บ้าน

4.ตำบลบ้านเจียง มี 11 หมู่บ้าน

คำขวัญ   

 “เมืองบ่อทองคำ ลำน้ำเจียงเจา   ภูเขาล้อมรอบ  ขอบรอยต่อสามภาค   หลากหลายพืชผล  ประชาชนภักดี   มากมีน้ำตก  มรดกถ้ำแก้ว  มาเที่ยวแล้วไม่ผิดหวัง

(Visited 1,797 times, 2 visits today)