ม.ศกพพ.ราษฎร์พัฒนา

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาวรุ่งนภา พลปัถพี พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล พร้อมทีมงาน สพอ.ภักดีชุมพล ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านราษฎร์พัฒนา ม.๑๐ ต.เจาทอง และเยี่ยมชมกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษของครัวเรือนต้นแบบ

(Visited 14 times, 1 visits today)