พัฒนาสินค้าเกษตร สู่การเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

วันที่ 18-20 ก.ค. 2562 นางสาวรุ่งนภา พลปัถพี พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล มอบหมายให้นางสาวดวงสมร แก้วกองมูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรามที่ 2 ฝึกอบรมพัฒนาสินค้าการเกษตรเป็นผิตภัณฑ์ OTOP ณ ห้องภูเขียว โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ

(Visited 14 times, 1 visits today)