kick off หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 นายธงชัย ขิมมากทอง นายอำเภอภักดีชุมพล เป็นประธานพิธีเปิด (kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ  บ้านราษฎร์พัฒนา  หมู่ที่  ๑๐  ตำบลเจาทอง  อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมนำกล่าวคำปณิธาน พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ และกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งมีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน 

(Visited 11 times, 1 visits today)