โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนา พิพิธกุล พั [...]

อ่านต่อ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 08.30 น.นายธนา พิพิธกุล พัฒนาก [...]

อ่านต่อ