Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลสวังทอง อำเภอภักดีชุมพล

@ชัยภูมิ อำเภอภักดีชุมพล วันที่ 21 ก.พ.61 เวลา 08.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภักดีชุมพลได้ร่วมขับเคลื่อการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ ม.3 บ้านปรางมะค่า ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล โดยมีนายชุมพล ยินดีผล นายอำเภอ ให้เกียรติเป็นประธานในการ kick off มีชาวบ้านร่วมรับฟังและประชุมประชาคมเพื่อเสนอความต้องการของประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อจัดทำโครงการ เสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่จำนวน 126 คน โดย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นายกมลภพ ศรีบุญเรือง ได้เป็นวิทยากรในการบรรยายแนวทางในหัวข้อ “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” และชี้แจงข่าวสารอื่นๆ พร้อมทั้งแนะนำภารกิจงานของพัฒนาชุมชนแก่ประชาชนในพื้นที่

(Visited 85 times, 1 visits today)