Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล

@ชัยภูมิ อำเภอภักดีชุมพล วันที่ 21 ก.พ.61 เวลา 08.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภักดีชุมพลได้ร่วมขับเคลื่อการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ ม.3 บ้านเจาทอง ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล โดยมีนายชุมพล ยินดีผล นายอำเภอ ให้เกียรติเป็นประธานในการ kick off มีชาวบ้านร่วมรับฟังและประชุมประชาคมเพื่อเสนอความต้องการของประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อจัดทำโครงการ เสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่จำนวน 116 คน โดย พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล นายธานี สีวัง ได้เป็นวิทยากรในการบรรยายแนวทางในหัวข้อ “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในเบื้องต้น

(Visited 39 times, 1 visits today)