นางสาวรุ่งนภา พลปัถพี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ