ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ

วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08:30น.เป็นต้นไป
ณ ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอำเภอไพศาลี
 
นางสาวสุรีรัตน์ ศักดิ์เดชากุล รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอไพศาลี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.ไพศาลี และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ กลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ จำนวน 10 คน เพื่อสร้างพลังเครือข่ายเป็นกลไกลขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำผลการตรวจสุขภาพมายกระดับการพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยเน้นหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ ระดับ C และระดับ B ตามลำดับ
 
สถานีข่าว สพอ.ไพศาลี รายงาน
(Visited 4 times, 1 visits today)