สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพศาลี

จังหวัดนครสวรรค์

นายอนุชา ลิขิตพงศ์ธร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอไพศาลี

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ปี ๒๕๖๕ โทร 081 820 9397