สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพศาลี

จังหวัดนครสวรรค์

นางสาวสุรีรัตน์ ศักดิ์เดชากุล

พัฒนาการอำเภอไพศาลีสำนักงานพัฒนาชุนอำเภอไพศาลี

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ปี ๒๕๖๕