สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพศาลี

จังหวัดนครสวรรค์

นางจริยา สมวันดี

พัฒนาการอำเภอไพศาลี

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔