หมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบอำเภอภาชี

          ๑. บ้านดอนกลางใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลกระจิว ปี ๒๕๕๒
          ๒. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลพระแก้ว ปี ๒๕๕๓
          ๓. บ้านตะโก หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนหญ้านาง ปี ๒๕๕๔
          ๔. บ้านหนองทางบุญ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองน้ำใส ปี ๒๕๕๔
          ๕. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลพระแก้ว ปี ๒๕๕๕
          ๖. บ้านพลับ หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนหญ้านาง ปี ๒๕๕๖
          ๗. บ้านโคกกรวด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกม่วง ปี ๒๕๕๗
          ๘. บ้านหนองแห่ หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนหญ้านาง ปี ๒๕๕๘
          ๙. บ้านหัวนา หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่ล้อม ปี ๒๕๕๘
         ๑๐. บ้านระเขน                   หมู่ที่ ๓     ตำบลระโสม                                    ปี ๒๕๕๙
         ๑๑. บ้านหนองหัวควาย     หมู่ที่ ๔     ตำบลดอนหญ้านาง                         ปี ๒๕๖๐
(Visited 50 times, 1 visits today)