บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลพระแก้ว

เข้าชม 157 ครั้ง

ชุมชนบ้านหนองบัว มีการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วแต่ไม่เป็นรูปธรรม ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ประชาชนทุกคน ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงสรุปได้ ดังนี้
๑.ด้านการลดรายจ่าย
ครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ทำเห็ดตะกร้า น้ำยาล้างจาน ครีมอาบน้ำขมิ้นผสมมะขามและน้ำผึ้ง ยาสระผมมะกรูด ยาสระผมอัญชัน เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงปลาดุกบ่อซีเมนต์ เหลือจากการบริโภค ก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้าน ทำให้ประชาชนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
๒.ด้านการเพิ่มรายได้
ครัวเรือนในชุมชนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไว้กินในครัวเรือน และนำไปขายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
๓.ด้านการประหยัด
ครัวเรือนมีการออมเงิน และจัดทำบัญชีครัวเรือน
๔.ด้านการเรียนรู้
มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อทำให้รู้รายรับ-รายจ่ายในแต่ละครัวเรือน และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้ อีกทั้งยังมีส่วนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ปฏิบัติตนตามคำสอนของผู้อาวุโสของหมู่บ้าน เน้นเรื่องความสามัคคีของคนในชุมชน ความซื่อสัตย์ การเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
๕.ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
บ้านหนองบัวช่วยกันดูแลต้นไม้ให้ร่มรื่น ร่วมกันทำความสะอาดหมู่บ้าน จัดหน้าบ้านน่ามอง เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ มีการแบ่งคุ้ม ทำให้ชาวบ้านตื่นตัวในการพัฒนาบ้านเรือนของตนเอง ส่งผลให้หน้าบ้าน และถนนในหมู่บ้านสวยงามตลอดทั้งสาย
๖.ด้านการเอื้ออารีต่อกัน
บ้านหนองบัวมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ มีการรณรงค์จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในชุมชน โดยเริ่มต้นจากการสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว และมีการจัดประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ทำบุญกลางบ้าน ซึ่งแสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชนเพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน

(Visited 157 times, 1 visits today)