ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตะโก

เข้าชม 178 ครั้ง

ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตะโก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี
เปิดให้ความรู้แก่คนในชุมชน และบุคคลผู้สนใจทั่วไป ยินดีตอนรับคณะดูงานทั้งกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ ที่สนใจศึกษาด้านการเกษตรแบบพอเพียง
สนใจติดต่อผู้ใหญ่สำราญ พุ่มจำปา
โทร 0982870352

(Visited 178 times, 1 visits today)