ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้าน

เข้าชม 37 ครั้ง

1.พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

2. คู่มือประชารัฐ guidelines 17-3-59 สำหรับ คปจ.

 

(Visited 37 times, 1 visits today)