ปี ๒๕๕๗ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลพระแก้ว

เข้าชม 15 ครั้ง

ประวัติความเป็นมา

เดิมบ้านหนองบัว อยู่ห่างจากที่ตั้งปัจจุบันไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๑ กิโลเมตร เนื่องจากห่างน้ำบริโภค จึงย้ายมาติดคลองคุ้งตะเภา ซึ่งมีบัวอยู่มาก จึงเรียกกันว่า บ้านหนองบัว จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง / อาณาเขต / การปกครอง

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ     อำเภอนครหลวง

ทิศใต้             ติดต่อกับ     หมู่ที่ ๕ ตำบลพระแก้ว

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ     หมู่ที่ ๓ ตำบลพระแก้ว

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ     อำเภอนครหลวง

เนื้อที่ของหมู่บ้าน

มีพื้นที่ทั้งหมด ๙๓๗ ไร่ ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร/ที่อยู่อาศัย

ภูมิประเทศ

บ้านหนองบัว ลักษณะสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานโครงการนครหลวง ผ่าน ๑ เส้น และคลองคุ้มตะเภาผ่าน

(Visited 15 times, 1 visits today)