ปี ๒๕๕๖ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่ล้อม

เข้าชม 42 ครั้ง

ประวัติความเป็นมา

บ้านหัวนา ในสมัยก่อนมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งรักกันแต่พ่อแม่ของผู้หญิงไม่เห็นชอบด้วย จึงให้ไปปลูกกระท่อมที่ปลายนาหรือชาวบ้านเรียกว่าหัวนา ต่อมาทั้งคู่ก็มีลูกหลานเพิ่มมากขึ้น  และขยายเป็นชุมชนใหญ่  ชาวบ้านตั้งชื่อว่าหมู่บ้านหัวนา  มาจนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง

                    บ้านหัวนา หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่ล้อม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอภาชี ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร

อาณาเขตที่ตั้ง

ทิศเหนือ            ติดต่อ     หมู่ที่   ๗      ตำบลไผ่ล้อม

ทิศใต้                 ติดต่อ     หมู่ที่   ๑,๒   ตำบลไผ่ล้อม

ทิศตะวันออก     ติดต่อ     หมู่ที่   ๕,๖   ตำบลไผ่ล้อม

ทิศตะวันตก        ติดต่อ     หมู่ที่  ๔      ตำบลไผ่ล้อม

เนื้อที่ของหมู่บ้าน

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑,๗๐๐ ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร(ทำนา ) ๘๐ ไร่ ที่อยู่อาศัย ๑,๖๒๐ ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

บ้านนา หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ลักษณะสภาพพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตคลองชลประทานส่งน้ำไหลผ่าน เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม

การคมนาคม

ถนนสายที่อยู่เฉพาะในเขตพื้นที่ของหมู่บ้าน ถนนลาดยาง หรือ คอนกรีต ๒ กิโลเมตร ถนนที่ใช้เดินทางไปยังอำเภอมีจำนวน ๑ เส้นทาง เส้นทางที่สะดวกที่สุดจากหมู่บ้าน ถึงอำเภอที่ใกล้ที่สุดระยะทางทั้งหมด ๔ กิโลเมตร แยกเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต ๔ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๑๐ นาที

(Visited 42 times, 1 visits today)