ปราชญ์ชาวบ้านด้านถักเปลเชือก นางถวิล ปั้นอบเนียม

ความเป็นมา
เนื่องจากมีภาวะภัยแล้ง ทำนาไม่ได้ จึงได้หาอาชีพเสริม พอ กศน. มาฝึกอบรม ก็ได้เข้าไปร่วมฝึกอบรม จึงได้ทำมาถึงปัจจุบัน

กระบวนการ/วิธีการขั้นตอน/เทคนิค/ข้อพึงระวัง ที่ใช้ในการแก้ไขหรือพัฒนาอาชีพ
1. เริ่มทำหูเปลด้วยวิธีหมุนเป็นวงรีแล้วพันโดยจะพัน ๒ รอบแล้วทำเป็น ๒ หู
2. นำเชือกมาทำห่วงเพื่อเตรียมการถักโดยเตรียมการถัก เตรียมไว้ ๒ ห่วง
3. นำเชือกมาผูกแล้วถักเป็นตาข่ายโดยใช้เงื่อนพิรอดทำเป็น ๑๒ ตาข่าย เป็นแบบมาตรฐานของเปล
4. เมื่อถักถึงใกล้เสร็จก็เอาห่วงที่ ๒ มาผูกเป็นตาข่าย ๑๒ ตาข่าย เช่นกัน
5. เมื่อเสร็จจึงเอาเชือกจำนวนหนึ่งมาร้อยแล้วดึงทั้งสองข้าง จะดูเหมือนเรือ เป็นอันสุดท้าย จะได้เปล ๑ อัน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ทำกินเองและไปช่วยตามงาน จนเกิดความชำนาญและมีการเรียนรู้ มานะ อดทน

(Visited 226 times, 1 visits today)