บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลพระแก้ว

เข้าชม 37 ครั้ง

บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลพระแก้วเป็นหมู่บ้านที่นำปรัชญาด้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งบ้านหนองบัว ได้มีการพัฒนาบนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจ

(Visited 37 times, 1 visits today)