บ้านตะโก หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหญ้านาง

วิถีการดำรงชีวิตของชาวบ้านตะโกเป็นแบบชนบท เรียบง่าย และยังแบ่งปันช่วยเหลือกันและกันอยู่บ้าง ซึ่งปัจจุบันวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จะเห็นได้ว่า การแต่งกายของชาวบ้านมักเป็นแบบสมัยนิยม คือสวมกางเกง-กระโปรงตามสมัย ยังคงมีให้เห็นบ้างที่แต่งกายแบบไทย ๆ คือการแต่งกายด้วยผ้าไหม ผ้าไทย หรือนุ่งผ้าถุง โสร่ง ซึ่งมักจะเป็นเทศกาลสำคัญๆ เช่น การร่วมกิจกรรมทางศาสนา การทำบุญตักบาตรตามประเพณี

การตั้งบ้านเรือนของชาวบ้าน มักอยู่กันเป็นกลุ่ม ในปัจจุบันการมีแหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง การประกอบอาชีพของคนรุ่นใหม่มักมีค่านิยมในการทำงานในภาคอุตสาหกรรม

ในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของชาวบ้านตะโก ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของครัวเรือน เพื่อลดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายและหนี้สิน การพัฒนาหมู่บ้านเน้นการจัดกิจกรรมด้านการเกษตรแบบพอเพียง

(Visited 124 times, 1 visits today)