ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี กับการเข้าสู่ มชช.

ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพื่อรวบรวมอาสาสมัครจากราษฎรในท้องถิ่นที่มีจิตใจเสียสละ มีความสมัครใจ อาสามาปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมในด้านการพัฒนาชุมชน โดยมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันหลายครั้งอาทิ การจัดผ้าป่า “ผ้าป่าพันกอง เพื่อจิตอาสาพัฒนาชุมชน” กำหนดการ วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ตรงขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 กองละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหากองทุนอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอภาชีเพื่อใช้เป็นกองทุนในการทำงานของจิตอาสาพัฒนาชุมชนตามภารกิจ 10 ประการที่ได้รับมอบหมาย ร่วมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอภาชี โดยนำเงินที่ได้จากการทำกิจกรรมมาแบ่งสวัสดิการเป็น 2 ส่วน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกชมรมอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอภาชี ดังนี้
1.บุตรของ อช. และผู้นำ อช.เกิดรับขวัญ 500 บาท
2.มี อช. และผู้นำ อช. อาวุโส (อายุ 65 ปีขึ้นไป) มีของขวัญมอบ 500 บาท
3.มี อช.และผู้นำ อช.เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล จำนวน 2 คือขึ้นไป นำของไปเยี่ยมไข้ 500 บาท
4.มี อช. และผู้นำ อช. เสียชีวิต พวงหรีด 1 พวง ราคา 500 บาท เงินทำบุญ 2000 บาท
5.สามี หรือภรรยา ของผู้นำ อช.เสียชีวิต พวงหรีด 1 พวง ราคา 500 บาท (คนเดี่ยว/ครั้งเดียว)

จะเห็นได้ว่าชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอภาชีเป็นกลุ่มองค์กร ที่มีการบริหารงาน ด้านบริหารคน ด้านบริหารผลประโยชน์ ครบถ้วนตามมาตราฐานการพัฒนาชุมชน

(Visited 179 times, 1 visits today)