ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

เข้าชม 350 ครั้ง
          อาสาพัฒนาชุมชน คือ อาสาสมัครจากราษฎรในท้องถิ่นที่มีจิตใจเสียสละ มีความสมัครใจ อาสามาปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมในด้านการพัฒนาชุมชน
ประเภทของอาสาพัฒนาชุมชน
          อาสาพัฒนาชุมชนแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
          ๑. อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจากเวทีประชาคมหมู่บ้านให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครในหมู่บ้านหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า “อช.”
มีจำนวนหมู่บ้านละอย่างน้อย 4 คน โดยให้มีจำนวนหญิงชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) คือ อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้ปฏิบัติงาน อาสาสมัคร
ในฐานะผู้นำของอาสาพัฒนาชุมชนในตำบลหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า “ผู้นำ อช.” มีจำนวน ๒ คน (ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน)
ประวัติความเป็นมาของอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
          พ.ศ. ๒๕๑๒ ครม. มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๑๒ โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
พ.ศ. ๒๕๑๒ ทดลองดำเนินการในจังหวัดสกลนครและกาฬสินธุ์ รวม ๑๐๐ คน
พ.ศ. ๒๕๑๕ ขยายการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนา ชุมชนออกไปทุกจังหวัด (๗๐ จังหวัดในขณะนั้น)
พ.ศ. ๒๕๑๙ ขยายการดำเนินงานออกไปในทุกตำบลที่เปิดเขตพัฒนา
พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้คัดเลือกอาสาพัฒนาชุมชนที่เป็นสตรีเพิ่มขึ้น หมู่บ้านละ ๑ คน รวมเป็น อช. หมู่บ้านละ ๒ คน ครบทุกหมู่บ้าน ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง ชมรม
อาสาพัฒนาชุมชน และจัดตั้งสมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทย จดทะเบียน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒ ที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชุมชน ตำบลสาริกา
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพิ่มจำนวน อช. หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า ๔ คน และ ผู้นำ อช. ตำบลละ ๒ คน
โดยคำนึงถึงจำนวนสัดส่วนชายหญิง ใกล้เคียงกัน โดยผู้นำ อช. ได้รับค่าตอบแทนปีละ ๔ งวด (รอบไตรมาส) งวดละ ๕๐๐ บาท/คน จำนวน อช./ผู้นำอช. (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐)
จำนวน อช. ๒๗๖,๑๙๒ คน จำนวน ผู้นำ อช. ๑๓,๕๕๐ คน จำนวน ผู้นำ อช.ที่ผ่านระบบมาตรฐานงานชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ จำนวน ๒,๒๑๔ คน
สิทธิและหน้าที่ของ อช. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
          ๑. กระตุ้นให้องค์กรประชาชน รู้สภาพปัญหาของหมู่บ้าน และสามารถวางแผนงาน เพื่อแก้ปัญหาได้เอง รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเอง
และเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนา หมู่บ้านของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ริเริ่มและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา โดยเป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาสมัคร ตลอดจนองค์กรประชาชน และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ
๓. ช่วยเหลือสนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
๔. เป็นผู้ประสานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนหรือเอกชนอื่นๆ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่เวทีประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล หรือทางราชการมอบหมาย
สิทธิและหน้าที่ของ ผู้นำ อช. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
          ๑. มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับ อช. (ตามข้อ ๑-๕)
๒. เป็นผู้ประสานงานระหว่าง อช.ในตำบล และ
๓. เป็นผู้แทนของ อช.ในกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจของผู้นำ อช.
         ๑. การจัดเก็บข้อมูล จปฐ/กชช.๒ค.  ร่วมเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. / กชช. ๒ค. รวมทั้งการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ กำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม บรรจุในแผนชุมชน
ประเมินผล เปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและภาพรวมของหมู่บ้านในแต่ละปี
๒. การจัดทำแผนชุมชน ร่วมมือกับผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน จัดเวทีประชาคม วิเคราะห์ ข้อมูล ปัญหา และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชน
๓. การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน ร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ปราชญ์ชาวบ้านในด้านต่างๆ ให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง
เข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
๔. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชน โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง
๕. การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย เป็นแบบอย่างที่ดีในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง และร่วมกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยในหมู่บ้าน/ตำบล
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แนะนำให้ความรู้แก้เพื่อนบ้านเพื่อให้เข้าใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด รวมทั้งร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ตำบล
๗. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแกนหลักในการวางแผนและจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ตำบล
๘. การพัฒนาเด็ก/เยาวชน และอื่นๆ
๙. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
๑๐. ส่งเสริมทุนชุมชน
ที่มา : http://chamni-cdd.blogspot.com/p/blog-page_9.html

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาชุมชนกับเรา ติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี

(Visited 350 times, 1 visits today)