ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร นางไฉน เฉลิมชวลิต

เข้าชม 35 ครั้ง

ความเป็นมา
เริ่มจากประกอบอาชีพทำนา ช่วงหลังเกิดภัยแล้ง ทำนาไม่ได้ จึงมาศึกษาการปลูกผักสวนครัวจนได้ผลดี ได้แก่ มะเขือ มะนาวแป้นพิจิตร มะนาวทูลเกล้า พริก ถั่วฝักยาว บวบเหลี่ยม ฯลฯ และปัจจุบันยึดเป็นอาชีพที่ 2 รองจากทำนา

กระบวนการ/วิธีการขั้นตอน/เทคนิค/ข้อพึงระวัง ที่ใช้ในการแก้ไขหรือพัฒนาอาชีพ
ผักประเภทกินหัว (ข่า ตะไคร้ มันเทศ เผือก) จะลงแปลงปลูกวันอาทิตย์
ผักประเภทกินใบ (กระเพรา โหระพา แมงลัก) จะลงแปลงปลูกในวันจันทร์
ผักประเภทเถาเลื้อย (แตงกวา ฝัก แฟง) จงลงแปลงปลูกในวันอังคาร
และวิธีการย้ายกล้าต้นไม้ลงแปลงให้กลั้นใจแล้วเอาไม้ปักรอบต้นไม้ รอบพื้นที่ปลูกผักจะไม่เหี่ยว

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
หัวไว ใจสู้ ลงมือ ตั้งใจทำ

(Visited 35 times, 1 visits today)