การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 76 ครั้ง
ขั้นตอนการดำเนินงาน
          ๑. จังหวัดพิจารณาหมู่บ้านเป้าหมาย (บ้านน้อง) จากทะเบียน/บัญชีหมู่บ้าน ที่ผ่านการประเมินผล ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด ของกระทรวงมหาดไทย
เป้าหมาย ๓ ลักษณะดังนี้
๑. ระดับ พออยู่ พอกิน (ผ่านเกณฑ์ ๑๐-๑๖ ตัวชี้วัด)
๒. ระดับ อยู่ดี กินดี     (ผ่านเกณฑ์ ๑๗-๒๒ ตัวชี้วัด)
๓. ระดับ มั่งมี ศรีสุข   (ผ่านเกณฑ์ ๒๓ ตัวชี้วัด)
โดยเลือกลักษณะใดก็ได้ ที่ต้องการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบและมีความพร้อมในการบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาของกรมฯ และหน่วยงานอื่นๆ
โดยใช้พื้นที่เป็นหลัก
๒. อำเภอพิจารณาเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๘ จำนวน ๑-๒ หมู่บ้าน เป็นต้นแบบ (บ้านพี่) ซึ่งจะต้องมีลักษณะเดียวกัน
(ระดับเดียวกัน หรือมีบริบท/ลักษณะของชุมชนที่คล้ายคลึงกัน สามารถเรียนรู้และนำมาปฏิบัติได้) กับหมู่บ้านเป้าหมายที่เลือกในข้อ ๑ (บ้านน้อง) สำหรับ
การขยายผลการพัฒนา/เป็นต้นแบบ สู่หมู่บ้านน้อง
๓. อำเภอดำเนินการพัฒนาหมู่บ้าน (บ้านน้อง) ตามข้อ ๑ ตามแต่ลักษณะหมู่บ้านที่เลือก โดยใช้บ้านพี่ตามข้อ ๒ เป็นต้นแบบและเป็นที่ปรึกษา
ในการพัฒนา ด้วยกิจกรรมที่สอดคล้องกับพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้านด้วยกิจกรรมดังนี้ 
         หมู่บ้านระดับ พออยู่ พอกิน
          ๑. กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “พออยู่ พอกิน”
              กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้แทนครอบครัวพัฒนาอย่างน้อย ๓๐ ครัวเรือน โดยคัดเลือกจากครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมีคุณสมบัติ และมีกิจกรรม
สมควรเป็นแบบอย่าง และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ สามารถขยายผลสู่ครอบครัว
              วิธีการ
              ๑. สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลาอย่างน้อย ๑ วัน เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ถูกต้อง ในทิศทางเดียวกัน ทั้งแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติ
๒. ศึกษาดูงานประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ (บ้านพี่) ระยะเวลาอย่างน้อย ๑ วัน
              สาระหลักในการส่งเสริมครอบครัวพัฒนา ประกอบด้วย
              – หลักการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– ศึกษาการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่อำเภอพิจารณาเลือกไว้สำหรับเป็นต้นแบบ (บ้านพี่)
– กำหนดเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านและเกณฑ์วัดผล
– การจัดทำบัญชีครัวเรือน จัดทำแผนชีวิต/แผนพัฒนาครอบครัว นำเข้าสู่เวทีการทบทวน/ปรับแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพัฒนาตนเอง
ครอบครัวและชุมชน
(Visited 76 times, 1 visits today)