การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด

เข้าชม 92 ครั้ง

บ้านหนองหัวควาย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหญ้านาง

บ้านหนองหัวควายเป็นหมู่บ้านที่นำปรัชญาด้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งบ้านหนองหัวควาย ได้มีการพัฒนาบนฐานของทาง
สายกลาง และความไม่ประมาท คำนึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ โดยมีแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบพออยู่พอกิน ดังนี้

  1. ส่งเสริมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน
  2. ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว
  3. ส่งเสริมการไม่ใช้ปุ๋ยเคมี

 

(Visited 92 times, 1 visits today)