กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งชาน

เข้าชม 42 ครั้ง

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งชาน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้สมาชิกในหมู่บ้านรู้จักการเก็บออมและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

ด้านการบริหารเงินทุน
มีการบริหารจัดการกลุ่มโดยการให้สมาชิกซื้อหุ้นๆ ละ ๑๐ บาท แต่ไม่เกินคนละ ๕ หุ้น ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มฯ มีสมาชิกจำนวน ๓๒ คน โดยปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพ โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ ๕ บาท/เดือน โดยมีการจัดประชุมใหญ่สามัญทุกปี และจากการประชุมของสมาชิกและกรรมการมีมติยังไม่จัดสรรผลกำไรให้แก่สมาชิกเนื่องจากยังมีผลกำไรน้อย

(Visited 42 times, 1 visits today)