พัฒนาการอำเภอภาชีมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านแก่ตัวแทนหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติ

พัฒนาการอำเภอภาชี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พัฒนาการอำเภอภาชี พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอภาชี เข้าร่วมประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)เพื่อติดตาม สนับสนุนและทบทวนแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยเรื่องของขวัญปีใหม่2564และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนเรื่องปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาการอำเภอภาชี มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอภาชี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลพระแก้ว เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและจุดเรียนรู้การจัดการขยะทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบมาตรฐาน “โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมกับนพต.และช่างอบต. โดยวิทยากรจากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่นและได้รับเกียรติจากนายสิรศักดิ์ ทัศยาพันธ์ุ นายอำเภอภาชีเป็นประธาน

พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอภาชี โดยได้รับเกียรติจากนายสิรศักดิ์ ทัศยาพันธุ์ นายอำเภอภาชี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”