โครงสร้างบุคคลากร

นายปราโมทย์ กิจปลิื้ม

พัฒนาการอำเภอภาชี

นางสาวไพรศรี รัตนกรัณฑ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววันเพ็ญ ทองมูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวบุญเรือน มีสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวภัทรา ภู่ประเสริฐ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 428 times, 1 visits today)