ประวัติความเป็นมา

"อำเภอภาชี" มีที่มาจากบริเวณที่ตั้งของอำเภอเป็นทางแยกของทางรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ
เดิมชาวบ้านเรียกว่า "ปาซี" ซึ่งแปลว่า แบ่งหรือแยก และต่อมาได้เรียกเพี้ยนเป็น "ภาชี" อำเภอภาชีเป็นชุมทางรถไฟที่สำคัญ
และเป็นชุมทางของราษฎรที่ตัดมาพักเพื่อที่จะเดินทางไปภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
จึงต้องเดินทางเข้ามายังอำเภอภาชีนี้ก่อน

ในเบื้องต้นได้มีการจัดสร้างที่ทำการอำเภอขึ้นเรียกว่า “ที่ทำการบ้านภาชี” โดยมีเขตการปกครองประกอบด้วย  ตำบลพระแก้ว
ตำบลไผ่ล้อมและตำบลดอนหญ้านาง ซึ่งเดิมตำบลดังกล่าวขึ้นอยู่กับอำเภอนครหลวง  และตำบลโคกม่วง ตำบลกระจิว
ตำบลหนองน้ำใส  ซึ่งขึ้นอยู่กับอำเภออุทัย ในปี พ.ศ. 2479 ทางราชการได้เห็นความสำคัญของที่ทำการบ้านภาชี
เพราะมีราษฎรอพยพเข้ามาทำมาหากินมากขึ้น  มีภารกิจที่ทางราชการจะต้องดำเนินการมากขึ้นจึงยกฐานะของที่ทำการบ้านภาชี
ขึ้นเป็น “กิ่งอำเภอภาชี” อยู่ในความควบคุมดูแลของอำเภออุทัยมีเขตรับผิดชอบ6 ตำบลได้แก่ ตำบลพระแก้ว กระจิว ดอนหญ้านาง
ไผ่ล้อม หนองน้ำใส และโคกม่วง

ต่อมามีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ประชากรหนาแน่นขึ้น  และเนื่องจากบริเวณที่ตั้งที่เป็นชุมทางรถไฟบ้านภาชี  มีถนนยุทธศาสตร์
ตัดซอยมาจากถนนพหลโยธิน ยาวประมาณ 19 กิโลเมตร จึงเป็นอำเภอที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ด้านการคมนาคม
และการค้าขาย จึงยกฐานะจากกิ่งอำเภอภาชีเป็นอำเภอภาชี  เมื่อปี พ.ศ.2496  โดยแยกออกจากอำเภออุทัย

ปัจจุบันอำเภอภาชีมีเขตการปกครองรับผิดชอบ 8 ตำบล คือ ตำบลภาชี ตำบลโคกม่วง ตำบลหนองน้ำใส ตำบลไผ่ล้อม
ตำบลดอนหญ้านาง  ตำบลระโสม  ตำบลพระแก้ว ตำบลกระจิว

ขอบคุณที่มาจาก

http://www.ayutthaya.go.th/Amphoe/Phachi.html

 

(Visited 4,156 times, 1 visits today)