คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่

1. ถอดบทเรียนการดำเนินงานโดยพัฒนาการอำเภอภาชี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลดได้ที่

แบบบันทึกองค์ความรู้(น.ส.บุญเรือน มีสกุล)2557

แบบบันทึกองค์ความรู้(น.ส.ไพศรี รัตนกรัณฑ์)2557

แบบบันทึกองค์ความรู้(น.ส.สาวิตรี ลำดับศรี)2557

แบบบันทึกองค์ความรู้(นายธนิก สมบูรณ์ธนรัชต์)2557

แบบบันทึกองค์ความรู้(นายปราโมทย์ กิจปลื้ม)2557

แบบบันทึกฯ(น.ส.บุญเรือน มีสกุล)2558

แบบบันทึก(น.ส.ไพศรี รัตนกรัณฑ์)2558

บันทึกองค์ความรู้(บัณฑร วงษ์ภักดี)2559

บันทึกองค์ความรู้-พอ.ภาชี2559

บันทึกองค์ความรู้-ภาวัต2559

แบบบันทึก(น.ส.ไพศรี รัตนกรัณฑ์)2559

แบบบันทึกองค์ความรู้ สาวิตรี2559

 

แบบบันทึกฯ(น.ส.บุญเรือน มีสกุล)2559

แบบบันทึกฯ ภาชี2560

2. แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

ดาวน์โหลดได้ที่
แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

3. แนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

ดาวน์โหลดได้ที่
คู่มือการดำเนินงาน กข.คจ

4. แนวทางการดำเนินงานกองทุนพํฒนาบทบาทสตรี

ดาวน์โหลดได้ที่
แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2560

5. กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดได้ที่

กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

6. คู่มือลงทะเบียนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดได้ที่

ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

7. รายงานการพัฒนาตำบล

ดาวน์โหลดได้ที่

TDRตำบลหนองน้ำใส

TDR ตำบลดอนหญ้านาง

TDRตำบลไผ่ล้อม

TDRตำบลพระแก้ว

8. รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน

ดาวน์โหลดได้ที่

VDR ม.4 ตำบลโคกม่วง

VDR ม.1 ต.ดอนหญ้านาง

VDR ม.3 ตำบลไผ่ล้อม

VDR ม.7 ตำบลกระจิว

VDR ม.7 ตำบลหนองน้ำใส

VDR ม.9 ต.ดอนหญ้านาง

VDRหมู่4พระแก้ว

VDRหมู่9ระโสม

 

(Visited 140 times, 1 visits today)