สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาววิมลมณี รื่นญาติ

พัฒนาการอำเภอภาชี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน