👨‍👩‍🌱พช.ป่าติ้ว ร่วมกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 👨‍👩‍🌱

👨‍👩‍🌱พช.ป่าติ้ว ร่วมกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 👨‍👩‍🌱

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
พ.จ.อ.อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง นายอำเภอป่าติ้ว เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ นักเรียนนักศึกษา อำเภอป่าติ้ว
ทั้งนี้นายอำเภอป่าติ้วได้กล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
“วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้มุ่งมั่นในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2565
นี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลังเพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน นำไปสู่จุดหมาย “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”
ขอประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านยาเสพติดและขอปฏิญาณว่า “ข้าพเจ้า ขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ประพฤติตนเป็นคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เสพ ไม่ผลิต ไม่ค้า หรือให้การสนับสนุน ขอร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด
เฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัว ชุมชน และสังคม จะร่วมทำความดี เสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา อย่างสุดกำลังเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

การนี้นางจิรานันท์ ราวินิต พัฒนาการอำเภอป่าติ้วมอบหมาย นายสุภชัย ศรีนาเมือง อสพ. นางธนภรณ์ สารพิมพ์ กทบ.
ผู้นำพฒนาบทบาทสตรี กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนหมุ่บ้าน เข้าร่วมเดินรณรงค์กิจกรรมในครั้งนี้
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #Khoknongna
👨‍🌾ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอิสาน🌾👨‍👩‍🌱
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
📷ภาพ/ข่าว : PR สพอ.

(Visited 9 times, 1 visits today)