👨‍👩‍🌱พช.ป่าติ้ว ประชุมทีมประจำเดือนมิถุนายน 2565เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 👨‍👩‍🌱

👨‍👩‍🌱พช.ป่าติ้ว ประชุมทีมประจำเดือนมิถุนายน 2565เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 👨‍👩‍🌱

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

นางจิรานันท์ ราวินิต พัฒนาการอำเภอป่าติ้วประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อวางแผน/ติดตามการดำเนินกิจกรรม
โครงการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เวลาที่จำกัด ได้แก่
-การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง TPMAP ปี 2565
–ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #Khoknongna
👨‍🌾ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอิสาน🌾👨‍👩‍🌱
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
📷ภาพ/ข่าว : PR สพอ.

(Visited 5 times, 1 visits today)