สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าติ้ว

จังหวัดยโสธร

นางจิรานันท์ ราวินิต

พัฒนาการอำเภอป่าติ้ว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม /โครงการแผนและการทำงาน