โครงสร้างบุคลากร

นางวาสินี พฤกษชาติ

พัฒนาการอำเภอปทุมราชวงศา

นางพัชราภรณ์ ดวงมณีย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบเทศบาลตำบลนาป่าแซง

นายสง่า ทุมชาติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบเทศบาลตำบลห้วย และตำบลโนนงาม

ส.ต.อ.พรชัย คำสุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองข่า และตำบลคำโพน

นางสาววัชราภร อุทธา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบเทศบาลตำบลนาหว้า และตำบลลือ

นางสาววรรณลี บุญเอี่ยม

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(Visited 404 times, 1 visits today)