ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวรัชนี นาคทัด พัฒนาการอำเภอปะทิว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปะทิว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน