ข่าวประชาสัมพันธ์

นางชฎามาศ ผิวผ่อง

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอปะทิวอำเภอปะทิว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน