โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

เข้าชม 103 ครั้ง

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ความเป็นมาในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ในปี 2533 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พบว่า คนจนมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน ได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ในเขตชนบท และจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช.2 ค ยังบ่งบอกว่า มีหมู่บ้านล้าหลัง หรือหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 อยู่จำนวน 11,608 หมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทย จึงกำหนดดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536 ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระยะที่ 1 (ปี 2536 – 2540) จำนวน 11,608 หมู่บ้าน โดยมอบให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ เพื่อตอบสนองนโยบายการกระจายรายได้ และความเจริญ ไปสู่ส่วนภูมิภาค กระจายโอกาสให้คนยากจนระดับครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย มีเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนยากจนให้ดีขึ้น ตามเกณฑ์ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน(จปฐ.)
ผลการดำเนินงานระยะที่ 1 ประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง คนยากจนได้มีโอกาสสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ดีพบว่าจำนวนคนยากจนยังกระจายตัวอยู่ในหมู่บ้านชนบทอีกจำนวนมาก
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 เห็นชอบในหลักการโครงการ กข.คจ. ระยะที่ 2 (ปี 2540-2545) จำนวน 28,038 หมู่บ้าน โดยดำเนินการในหมู่บ้านที่มีครัวเรือนยากจนมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 15,000 บาท/คน/ปี ตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2539 เพื่อขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระยะที่ 1
ในปี 2544 ยังคงเหลือเป้าหมายอีกจำนวน 10,412 หมู่บ้าน ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ และรัฐบาลได้มีนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อสนับสนุนเงินทุน ให้แก่หมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งละ 1 ล้านบาท ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ กข.คจ. จึงมิได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการต่อไป แต่เป็นการสนับสนุน ให้หมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุน เงินกองทุนโครงการ กข.คจ.ไปแล้ว ได้มีการพัฒนาคุณภาพของกองทุน ให้เข้มแข็ง และสามารถหมุนเวียนในหมู่บ้าน เพื่อขจัดความยากจนให้หมดสิ้นไป 

 

หลักการของโครงการ กข.คจ.
การบริหารจัดการโครงการ กข.คจ. อาจไม่มีรูปแบบตายตัวในทุกประการขึ้นอยู่กับศักยภาพของ
แต่ละหมู่บ้าน แต่อย่างไรก็ตาม เป็นการบริหารจัดการภายใต้หลักการดำเนินงาน ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนและประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์
2. การใช้ข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมายจากการจัดเก็บและตรวจสอบขององค์กรประชาชน
ในหมู่บ้าน
3. การมอบอำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบให้องค์กรประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย คือ คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน ซึ่งเลือกตั้งโดยครัวเรือนยากจน เป็นผู้บริหารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียนคงอยู่ในหมู่บ้านตลอดไป โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานกองทุน กข.คจ.ให้มีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนจากจนเป้าหมาย หมู่บ้านละ 280,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย

วัตถุประสงค์ของโครงการ กข.คจ.
1. กระจายโอกาสให้คนยากจนระดับครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายมีเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนยากจนให้ดีขึ้นตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)

การบริหารจัดการโครงการ กข.คจ.
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน องค์ประกอบ
1. ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จำนวน 1 คน
2. ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จำนวน 2 คน
3. ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) จำนวน 1 คน
4. อาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 1 คน
5. ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน จำนวน 1-2 คน
6. ผู้แทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หรือกลุ่มอาชีพ จำนวน 1-2 คน
7. ผู้แทนองค์กรชุมชนอื่น ๆ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนตามความจำเป็นเหมาะสม โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น คัดเลือกกันเอง เพื่อทำหน้าที่ ประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการอื่น ๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม

อำนาจหน้าที่
1. บริหารจัดการเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน
2. พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ.
3. ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย
4. จัดทำระบบข้อมูล จัดทำเอกสาร บัญชีทะเบียนต่าง ๆ ตามโครงการ กข.คจ.
5. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ กข.คจ.
6. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามโครงการ กข.คจ.

การบริหารโครงการ กข.คจ.ระดับหมู่บ้าน 

คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.

 • การจัดเวทีประชาคม
 • การบริหารเงินทุนของหมู่บ้าน
 • สนับสนุน ติดตามครัวเรือน
 • จัดทำเอกสาร บัญชี ทะเบียน
 • ข้อมูล และรายงาน

ระดับครัวเรือน

 • เสนอโครงการยืมเงิน
 • ลงทุนในอาชีพ
 • บริหารเงินทุน
 • ใช้คืนเงินยืม
 • ยืมใหม่ ขยายการลงทุน

บริหารจัดการเงินทุน 280,000 บาท ตามโครงการ กข.คจ.
เมื่อพัฒนาการอำเภอโอนเข้าบัญชีหมู่บ้านภายใน 3 วัน
1. บัญชีเงินฝาก คณะกรรมการ กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน บัญชีออมทรัพย์
* คณะกรรมการ กข.คจ.อนุมัติโครงการและเงินยืม
* ทำสัญญายืมเงิน
* แจ้งครัวเรือนเปิดบัญชี
2. ครัวเรือนเบิก/ถอน ไปประกอบอาชีพ โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ครัวเรือน
* คณะกรรมการ กข.คจ.แจ้งครัวเรือนรับเงินยืม
3. ครัวเรือนคืนเงินยืมให้กรรมการ กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน
* จำนวน/เวลาคืนเงินยืม กำหนดภายใน 5 ปี
4. เข้าบัญชีเงินฝากของหมู่บ้าน
กรรมการ กข.คจ.ประจำหมู่บ้านนำเงินฝากเข้าบัญชีภายใน 3 วันทำการ

ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ  จำนวน 17 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายโครงการ กข.คจ.
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายและการจัดทำบัญชีครัวเรือนเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 3 การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์กร/ประชาชน
ขั้นตอนที่ 4 การรับเงินทุนของหมู่บ้านตามโครงการ กข.คจ.

4.1  คณะกรรมการ กข.คจ. ประจำหมู่บ้าน เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ไว้
ธนาคารรัฐบาลชื่อบัญชี “เงินทุน กข.คจ.บ้าน……..หมู่ที่……ตำบล…….” โดยมีกรรมการ 3 คน เป็นผู้เปิดบัญชีและทำนิติกรรมต่าง ๆ
4.2   เงินฝากในบัญชี ได้แก่
4.2.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 280,000 บาท
4.2.2 เงินใช้คืนเงินยืมจากครัวเรือนที่ยืมเงิน
4.2.3 เงินดอกเบี้ยที่ได้จากเงินตามโครงการ กข.คจ.
4.2.4 เงินบริจาคและเงินช่วยเหลืออื่น ๆ ที่ให้แก่โครงการ กข.คจ.
4.3 เมื่อคณะกรรมการ กข.คจ.ประจำหมู่บ้านรับเงินแล้ว จะนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโครงการ กข.คจ.ที่เปิดไว้ภายใน 3 วันทำการ
ขั้นตอนที่ 5 การพิจารณาอนุมัติโครงการและการอนุมัติเงินยืม
5.1 ประเภทอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายสามารถเสนอขอยืมเงินได้มี ดังนี้
5.1.1 อุตสาหกรรมในครัวเรือน
5.1.2 ค้าขาย
5.1.3 งานช่าง
5.1.4 เกษตรกรรม
5.1.5 อาชีพอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ กข.คจ. ประจำหมู่บ้านเห็นชอบให้ทำได้ เช่น รับจ้างซักรีดผ้า รับซื้อของเก่า เป็นต้น
5.2 ผู้มีสิทธิ์เสนอโครงการและคำขอยืมเงินต่อคณะกรรมการ กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน คือ
5.2.1 หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมาย
5.2.2 ผู้แทนหัวหน้าครัวเรือนเป้าหมาย
5.3 การพิจารณาวงเงินยืมและกำหนดการใช้คืนเงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย พิจารณาจาก
5.3.1 อาชีพที่เหมาะสมและเป็นไปได้
5.3.2 รายได้ที่จะเกิดขึ้น
5.3.3 ความสามารถในการใช้เงินคืนเงินยืม
5.4 เงื่อนไขในการใช้เงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย คือ
5.4.1 ห้ามนำไปใช้หนี้สินเดิม
5.4.2 ห้ามนำไปบูรณะ ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย
5.4.3 ห้ามนำไปใช้จ่ายในครอบครัว
5.5 ข้อห้ามการบริหารเงินกองทุน กข.คจ.หมู่บ้าน สำหรับคณะกรรมการ กข.คจ. ประจำหมู่บ้านมีดังนี้
5.5.1 ห้ามมิให้อนุมัติยืมแก่ครัวเรือนเป้าหมายที่เคยได้รับเงินยืมแล้ว เว้นแต่ครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บ้านที่ได้รับเงินยืมครบทุกครัวเรือนแล้ว
5.5.2 ห้ามนำไปจัดกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการสนับสนุนให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมายยืมไปประกอบอาชีพตามแนวทางที่กำหนด
5.5.3 ห้ามนำไปสนับสนุนในหมู่บ้าน และครัวเรือนยากจนอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เป็นหมู่บ้านและครนัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ
5.6 กระบวนการอนุมัติเงินยืมของคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.
ขั้นตอนที่ 6 การทำสัญญายืมเงินตามโครงการ กข.คจ.
ขั้นตอนที่ 7 การเบิกจ่ายเงินให้ครัวเรือนที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงิน
ขั้นตอนที่ 8 การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ กข.คจ. คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้านและการจัดทำเอกสารบัญชี
ขั้นตอนที่ 9 การรับคืนเงินยืมจากครัวเรือน
ขั้นตอนที่ 10 การหมุนเวียนการยืมให้กับครัวเรือนในครั้งต่อ ๆไป
ขั้นตอนที่ 11 การติดตามกำกับดูแลและสนับสนุนครัวเรือนที่ยืมเงินไปประกอบอาชีพ
ขั้นตอนที่ 12 การประชาสัมพันธ์โครงการ กข.คจ.
ขั้นตอนที่ 13 การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 14 การสนับสนุนให้ครัวเรือนเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ขั้นตอนที่ 15 การสนับสนุนโครงการ กข.คจ.
ขั้นตอนที่ 16 เครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.
ขั้นตอนที่ 17 ความเข้มแข็งของชุมชนโดยโครงการ กข.คจ.

การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ความเป็นมาแนวคิดและหลักการ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เป็นโครงการของรัฐที่มุ่งยกระดับรายได้ของครัวเรือนที่มีฐานยากจน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่น ๆ ของประชาชนในหมู่บ้านตามเกณฑ์ จปฐ.ยุทธวิธีดำเนินงาน
ดำเนินงานในหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่ง ตามแบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน กชช.2 โดยให้มีการพัฒนาใน 2 ส่วน คือ
ส่วนแรก  เน้นการพัฒนาครัวเรือยากจน (มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน) ที่อยู่ในหมู่บ้านเป้าหมายให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและพ้นขีดความยากจน
ส่วนที่สอง  เน้นการพัฒนาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.เงินทุนโครงการ กข.คจ.
เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หมู่บ้านละ 280,000 บาท เพื่อให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ขอยืมไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ โดยไม่คิดดอกเบี้ย
อาชีพที่สามารถเสนอเพื่อยืมเงินได้
1. เกษตรกรรม
2. อุตสาหกรรมในครัวเรือน
3. ค้าขาย
4. งานช่าง
5. อื่น ๆ ตามที่ กม.เห็นชอบข้อห้ามการใช้เงิน
1. ห้ามนำไปใช้หนี้ที่มีอยู่เดิม
2. ห้ามนำไปบูรณะซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
3. ห้ามนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวการเก็บรักษาเงินทุน
เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์ ชื่อบัญชี “บัญชีเงินฝากคณะกรรมการหมู่บ้าน
(ระบุชื่อบ้าน) หมู่ที่…………ตำบล…………อำเภอ……….จังหวัด……….ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน”ผู้มีสิทธิขอยืมเงิน
1. หัวหน้าครัวเรือน
2. ผู้แทนหัวหน้าครัวเรือน ซึ่งต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของครัวเรือนเป้าหมายการพิจารณาวงเงินยืม
1. เป็นอาชีพที่เหมาะสมและเป็นไปได้
2. เป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้
3. มีความสามารถใช้คืนเงินยืมตามสัญญาการอนุมัติเงินยืม
คณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจำหมู่บ้าน พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ และอนุมัติเงินยืมการเบิกจ่ายเงินยืม
คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจำหมู่บ้านโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหัวหน้าครัวเรือนเต็มจำนวนที่ได้รับอนุมัติให้ยืมและออกใบรับเงินยืมของครัวเรือน

 แนวทางการดำเนินงาน

อำเภอป่าพะยอม ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน  24 หมู่บ้านๆละ  ๒๘๐,๐๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ปี ๒๕๓๖   จำนวน  2  หมู่บ้าน

๒. ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ปี ๒๕๓๗   จำนวน  ๒  หมู่บ้าน

๓. ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ปี ๒๕๓๘   จำนวน  1  หมู่บ้าน

๔. ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ปี ๒๕๔0   จำนวน  1  หมู่บ้าน

๕. ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ปี ๒๕๔๒   จำนวน  ๑  หมู่บ้าน

๖. ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ปี ๒๕๔๓   จำนวน    1  หมู่บ้าน

๗. ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ปี ๒๕๔๔   จำนวน   15  หมู่บ้าน

๑. ตำบลป่าพะยอม     จำนวน  5   หมู่บ้าน

1.1บ้านป่าพะยอม  หมู่ที่ 2  ตำบลป่าพะยอม

1.2บ้านประดู่หอม  หมู่ที่ 4  ตำบลป่าพะยอม

1.3บ้านนาทราย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าพะยอม

1.4บ้านโคกกอ  หมู่ที่ 6 ตำบลป่าพะยอม

1.5บ้านไสกุน  หมู่ที่ 7  ตำบลป่าพะยอม

๒. ตำบลลานข่อย        จำนวน  5  หมู่บ้าน

2.1บ้านลานข่อย   หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย

2.2บ้านห้วยหลุด  หมู่ที่ 2  ตำบลลานข่อย

2.3บ้านทุ่งชุมพล  หมู่ที่ 3  ตำบลลานข่อย

2.4บ้านห้วยเรียน  หมู่ที่ 4  ตำบลลานข่อย

2.5บ้านถ้ำลา  หมู่ที่ 5 ตำบลลานข่อย

๓. ตำบลเกาะเต่า        จำนวน 7   หมู่บ้าน

3.1บ้านโหล๊ะท่อม หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเต่า

3.2บ้านบางหล่อ หมู่ที่ 3  ตำบลเกาะเต่า

3.3บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเต่า

3.4บ้านไสเลียบ  หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเต่า

3.5บ้านควนตะแบก หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะเต่า

3.6บ้านห้วยปริง หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะเต่า

3.7บ้านห้วยไม้ไผ่  หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะเต่า

๔. ตำบลบ้านพร้าว     จำนวน  7  หมู่บ้าน

4.1 บ้านพร้าว  หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพร้าว

4.2 บ้านตลิ่งชัน  หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว

4.3 บ้านศาลาน้ำ  หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว

4.4 บ้านบ่อทราย  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านพร้าว

4.5 บ้านไสอ้อ  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านพร้าว

4.6 บ้านหาดสูง  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านพร้าว

4.7 บ้านหน้าป่า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพร้าว

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ.

อำเภอป่าพะยอม  ประจำปี  ๒๕๖๐

 • ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนโครงการ กข.คจ.
 • โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ทุกระดับ
 • ตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนโครงการ กข.คจ.
 • ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน กข.คจ.
 • ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานกองทุน กข.คจ. คัดเลือกกองทุนต้นแบบ

หมู่บ้านเป้าหมายยังมีความจำเป็นที่จะเก็บรักษาเงินกองทุนไว้ที่หมู่บ้าน

หมู่บ้านเป้าหมายยังมีความจำเป็นที่จะเก็บรักษาเงินกองทุนไว้ที่หมู่บ้าน เนื่องยังมีครัวเรือนที่ต้องการใช้เงินโครงการ กข.คจ. อีกมาก

ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน

 • การบริหารโครงการ กข.คจ. ของคณะกรรมการด้านการบริหารจัดกาบางคนไม่ค่อยปฏิบัติหน้าที่
 • การขาดวินัยทางการเงินของครัวเรือนเป้าหมาย
 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการ กข.คจ. ประจำหมู่บ้านไม่ชัดเจน เอกสารจึงไม่ค่อยเป็นระบบ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนขาดการติดตามผลและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน

๑.  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนโครงการ  กข.คจ.

๒. จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ทุกระดับ

๓. จัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนโครงการ กข.คจ.

๔. การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุน กข.คจ.

 • ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานกองทุน กข.คจ.
 • คัดเลือกกองทุนโครงการ กข.คจ. ต้นแบบ

 

คู่มือการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)00000030

 

(Visited 103 times, 1 visits today)