หมู่บ้านสารสนเทศชุมชน

เข้าชม 139 ครั้ง

รายงานการพัฒนาตำบล ประจำปี 2560

ตำบลป่าพะยอม

ดาวน์โหลด

หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง

ทะเบียนหมู่บ้านสารสนเทศฯ อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง

ปี 2560

ที่

ตำบล

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

 

1

ป่าพะยอม

โคกกอ

6

ดาวน์โหลด

2

เกาะเต่า

บ้านนา

13

ดาวน์โหลด

3

บ้านพร้าว

ไสกล้วย

7

ดาวน์โหลด

 

รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR)

อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง

ปี 2560

ที่

ตำบล

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

 

1

ป่าพะยอม

โคกกอ

6

ดาวน์โหลด

2

เกาะเต่า

บ้านนา

13

ดาวน์โหลด

3

บ้านพร้าว

ไสกล้วย

7

ดาวน์โหลด 

คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน(Mr.CIA)

เอกสารแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี ๒๕๖๐

(Visited 139 times, 1 visits today)