กล้วยแก้วแม่สาวไหม

เข้าชม 244 ครั้ง

กลุ่มผู้ผลิต  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสิงหาสามัคคี  หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประธานกลุ่ม :  นางจำนอง  เกื้อนุ่น

สถานที่ผลิต/ที่ตั้งกลุ่ม : 112  ม. 2 ตำบลเกาะเต่า  อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง   93210

โทรศัพท์  08-4197-7634

(Visited 244 times, 1 visits today)