กล้วยเกาะเต่า

เข้าชม 663 ครั้ง

OTOP  ประเภทอาหาร  ระดับ  5  ดาว

กลุ่มผู้ผลิต  กลุ่มกล้วยเกาะเต่า   หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประธานกลุ่ม :  นางจำนงค์  นพแท่น

สถานที่ผลิต/ที่ตั้งกลุ่ม : 123 ม. 2 ตำบลเกาะเต่า  อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

โทรศัพท์    061 – 2387901

 

(Visited 663 times, 1 visits today)