พช.ป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบการประเมินที่ 2 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564 )

“พช.ป่าพะยอม ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการ โครงการแก้จนคนเมืองลุง ปันสุขคนเปราะบาง “คนเมืองลุง เราไม่ทุ่มกัน” ดีเดย์พร้อมกันทุกตำบล ผ่านระบบออนไลน์ทางไกล (Zoom Cloud Meeting)”