โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล

พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม

นายสมมาตร บุญเพียร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเกาะเต่า

นางณัชปภา สังข์เจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านพร้าว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายธรรมรงค์ สีอินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลป่าพะยอม/ตำบลลานข่อย

(Visited 932 times, 1 visits today)