โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล

พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม

นายสมมาตร บุญเพียร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลลานข่อย/เกาะเต่า

นางณัชปภา สังข์เจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านพร้าว

นายนนทลักณ์ สังข์มุสิกานนท์

อาสาพัฒนา (อสพ.)
รับผิดชอบตำบลป่าพะยอม

(Visited 828 times, 1 visits today)