โครงสร้างบุคคลากร

นางพัชจิรา บัวสองสี

พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม

นายเฉลิมศิลป์ สุวรรณคีรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลลานข่อย

นายจารุพงษ์ อุทัยรังษี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเกาะเต่า

นางณัชปภา สังข์เจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลป่าพะยอม/บ้านพร้าว

นายนนทลักษณ์ สังข์มุสิกานนท์

อาสาพัฒนา (อสพ.)
รับผิดชอบตำบลป่าพะยอม

(Visited 441 times, 1 visits today)