โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวฮานีซ๊ะ ฮาแว

พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม

นายเฉลิมศิลป์ สุวรรณคีรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลลานข่อย

นายสมมาตร บุญเพียร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเกาะเต่า

นางณัชปภา สังข์เจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านพร้าว

นายนนทลักษณ์ สังข์มุสิกานนท์

อาสาพัฒนา (อสพ.)
รับผิดชอบตำบลป่าพะยอม

(Visited 645 times, 1 visits today)