พช.ป่าพะยอม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของพช.พัทลุง

เข้าชม 1 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 10 -11 พฤศจิกายน
วันที่ 10 พ.ย. 2565 นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการประชุมฯจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ของกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566 แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
ในการนี้ได้ให้การต้อนรับนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีประเด็นดังนี้
1.แนวทางการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
2.แนวทางการพัฒนาผ้าถิ่น ผ้าไทย และงานหัตถกรรม ตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
3.แนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
4.แนวทางการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน
6.การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในหัวข้อ ” งาน งบ ระบบ คน”
ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมดังนี้
1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 โดยนายเสรี จิตเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง
2.ชวนคุย ” เหลียวหลังแลหน้า จาก 65 สู่ 66″ โดยนางสาวเกวลิน คงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3.บรรยาย “แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566″โดยนายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางปราณี อ่อนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวเกวลิน คงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางพัชจิรา บัวสองสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
วันที่ 11 พ.ย.2565
นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยนายธรรมรงค์ สีอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมรับฟังชีแจงการเขียนโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมเขียนโครงการตามโครงการที่ได้รับจัดสรร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและความเข้าใจอย่างถูกต้องในกานเขียนโครงการต่อไป

#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัดพัทลุง
“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#TPMAP
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.ตะโหมด: ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)