พัฒนาชุมชนป่าพะยอมร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน

เข้าชม 3 ครั้ง

📣พช.ป่าพะยอม เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้นายธรรมรงค์ สีอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่๓ ตำบลลานข่อย โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมดังนี้
👉 แน่ะนำตัวพัฒนากรผู้ประสานประจำตำบลลานข่อย
👉แนะนำแนวทางการดำเนินงานตามกรอบของสำนักงานพัฒนาชุมชน
👉แนะนำนโยบายหลักในการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่
ทั้งนี้หลังจากการปิดประชุม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลลานข่อย ได้แน่ะนำคณะกรรมการหมู่บ้านให้กับพัฒนากรประจำตำบลเพื่อจะได้ติดต่อประสานงานในการทำงานร่วมกันต่อไป
🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
📷พช.ป่าพะยอม : ภาพ/ข่าว

(Visited 3 times, 1 visits today)