พช.ป่าพะยอม เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

เข้าชม 1 ครั้ง
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีนางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอป่าพะยอม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ประจำตำบล สารวัตร ฯลฯ เข้าร่วมประชุม โดยมีก่อนระเบียบวาระการประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม ได้ดำเนินการ มอบใบประกาศสารสนเทศตำบลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับตำบลลานข่อย
และได้แนะนำข้าราชการย้ายมาใหม่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม นายธรรมรงค์ สีอินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
📷พช.ป่าพะยอม : ภาพ/ข่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)