พช.ป่าพะยอม จัดประชุม ศจพ.อ ขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 9 ครั้ง
วันที่ 26 กันยายน 2565 ⏱เวลา 13.30 น.
นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอป่าพะยอม ในฐานะประธาน ศจพ.อ.ป่าพะยอม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอป่าพะยอม ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมอำเภอป่าพะยอม (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม ในฐานะเลขานุการ ศจพ.อ. ,คณะกรรมการ ศจพ.อ. และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
✍️สรุปข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อำเภอป่าพะยอม – สรุปข้อมูลครัวเรือน ในระบบ TPMAP จำนวน 60 ครัวเรือน แยกตามมิติ 5 มิติ
✍️สรุปรายชื่อครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากส่วนราชการที่รับผิดชอบ
📌สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง สนับสนุนโครงการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 15 ครัวเรือน
📌สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช จำนวน 5 ครัวเรือน
📌สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง สนับสนุนปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ จำนวน 3 ครัวเรือน
✍️การจัดตั้งกองทุนปันน้ำใจ “คนเมืองลุง เราไม่ทุ่มกัน”
✍️รายงานผลความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนในระบบ TPMAP
#Change For Good
📸📸ภาพ/ข่าว : พช.ป่าพะยอม
(Visited 9 times, 1 visits today)