พช.ป่าพะยอม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 12 ครั้ง
วันที่ 22 กันยายน 2565  เวลา 10.00 น.  นางสาวณันฐิยา  พรหมสกุล  พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านพร้าว  ครัวเรือนนายประสิทธิ์  แก้วสาย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพร้าว และร่วมติดตาม ตรวจเยี่ยม โครงการบ้านพอเพียงชนบทเพื่อขับเคลื่อนการก่อสร้างด้านที่อยู่อาศัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ในหมู่ที่ 8 บ้านหน้าป่าและหมู่ที่ 4 บ้านบ่อทราย ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
(Visited 12 times, 1 visits today)