พช.ป่าพะยอม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย และส่งมอบวัสดุสนับสนุนส่งเสริมอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP

เข้าชม 9 ครั้ง
วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วย นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและส่งมอบวัสดุ ให้กับครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการขจัดความยากจนคนเมืองลุง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามระบบ TPMAP กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปัจจัยการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือน
ซึ่งอำเภอป่าพะยอม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP ปี 2565 อำเภอป่าพะยอม มีครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 59 ครัวเรือน
🎯โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการประกอบอาชีพ พร้อมได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว จำนวน 3 ราย เพื่อให้ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตด้วยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างยั่งยืน
🔊พช.ป่าพะยอม: ภาพ/ข่าว
(Visited 9 times, 1 visits today)