พช.ป่าพะยอม ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

เข้าชม 14 ครั้ง
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอป่าพะยอม ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอป่าพะยอม นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอำเภอป่าพะยอม ชั้น ๒โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
๑.สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องมาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคลและการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๓. การติดตามเร่งรัดโครงการเงินทุนหมุนเวียนครบกำหนดชำระ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
๔. การพิจารณาดำเนินคดีกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เกินกำหนด
📸📸ภาพ/ข่าว : พช.ป่าพะยอม
(Visited 14 times, 1 visits today)