พช.ป่าพะยอม มอบเงินทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวณันฐิยา  พรหมสกุล  พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม  ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอป่าพะยอม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  ในการประชุมดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม ได้จัดกิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาสอายุ 3-6 ปี

โดยนางสาวสุนีย์รัตน์  ภู่ขำ นายอำเภอป่าพะยอม ได้ให้เกียรติมอบทุนอุปการะเด็ก จำนวน 2 ทุนๆ ละ 1,500 บาท​ ดังนี้

๑.เด็กชายกันตินันท์ นวลจันทร์  บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าพะยอม

๒.เด็กหญิงธนัญญา  ปานเล็ก บ้านเลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านพร้าว

#พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

#พัทลุง

#WorldSoilDay

# Change for good

📸ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม

(Visited 9 times, 1 visits today)