อำเภอป่าพะยอม ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 5 ครั้ง
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วย นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม ทีมพี่เลี้ยงตำบลบ้านพร้าว ผู้นำชุมชน และทีม อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลบ้านพร้าว หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ครัวเรือน หมู่ที่ 7 จำนวน 7 ครัวเรือน และหมู่ที่ 10 จำนวน 1 ครัวเรือน เพื่อติดตามสภาพความเป็นอยู่และปัญหาในการดำเนินชีวิตในชุมชนของครัวเรือน โดยได้ให้คำแนะนำการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การปลูกผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน และได้มอบหมายให้ทีมพี่เลี้ยง ติดตาม ดูแล ให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พันธุ์พืชผักสวนครัว ให้ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อบรรเทาปัญหาในเบื้องต้น และลดรายจ่ายในครัวเรือน
#Change for Good
#TPMAP
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
พช.ป่าพะยอม: ภาพ/ข่าว
(Visited 5 times, 1 visits today)